Gael ar y ffordd i adferiad ariannol (Rhan I)

Sut i fasnachu Bitcoin yn 100X trosoledd neu ffin

Gallwch Gwneud Arian Gyda Da BITMEX?


100Trosoledd ×!! Cyfrif FX Cryptocurrency Chyflea I Fyny


Beth y gallwch ei wneud eich hun adolygiad Mae eich rhwymedigaethau penodol y mae credydwyr hawlio, byddwch yn ddyledus i wneud rhai iawn arnoch chi iddynt. Os ydych yn herio'r dyled, cyswllt cyntaf y credydwr uniongyrchol i ddatrys eich cwestiynau. Os oes gennych gwestiynau ynghylch dilysrwydd y ddyled neu arferion casglu hyd, cysylltwch â'ch Swyddfa amddiffyn defnyddwyr lleol neu wladwriaeth neu ddatgan Twrnai Cyffredinol. Cyswllt gyda'ch credydwyr i roi gwybod ichi iddynt ’ addysg grefyddol yn cael anhawster gwneud eich taliadau. Yn ddelfrydol, Dylid gwneud hyn cyn y taliad hwyr neu golli. Dywedwch wrthyn nhw pam ydych ’ addysg grefyddol yn cael trafferth — Efallai ei ’ s oherwydd bod gennych chi neu briod yn ddiweddar colli swydd neu wedi biliau meddygol annisgwyl. Geisio gweithio allan Atodlen taliad dderbyniol gyda'ch credydwyr. Rhan fwyaf yn barod i weithio gyda chi a byddwn yn gwerthfawrogi eich gonestrwydd a forthrightness. Mae gan lawer ohonynt “rhaglenni caledi” sy'n darparu ar gyfer addasiad taliadau am gyfnod o amser. Mae'r arferion casglu dyledion teg gyfraith yn gwahardd casglwr dyled rhag dangos beth sydd arnoch i neb ond eich Twrnai, aflonyddu neu eich bygwth, ddefnyddio datganiadau ffug, rhoi gwybodaeth ffug amdanoch chi i unrhyw un, a chamgyfleu statws cyfreithiol eich dyledion. Cofio hynny o dan y cyfreithiau ffederal eraill i gasglu dyledion, Ni all credydwyr yn ymafael rhan fwyaf o gymorth gan y Llywodraeth a dim ond gall addurno dogn o cyflogau i gasglu dyledion. Cyllideb eich treuliau. Creu cynllun gwariant sy'n eich galluogi i leihau eich dyledion. Itemize eich treuliau angenrheidiol (megis tai a gofal iechyd) a threuliau dewisol (fel adloniant a teithio gwyliau). Dechrau cynllun arbedion fel bod arian ar gael ar gyfer gwariant annisgwyl ond hanfodol. Gadw at y cynllun. Geisio lleihau eich costau. Torrwch unrhyw wariant diangen megis bwyta allan a phrynu adloniant drud. Ystyried cymryd cludiant cyhoeddus yn hytrach na bod yn berchen car. Cwponau clip, prynu cynhyrchion generig yn yr archfarchnad, ac osgoi prynu byrfyfyr. Yn anad dim, atal rhag mynd i ddyled newydd. Ystyried dirprwyo cerdyn debyd ar gyfer eich cardiau credyd. Defnyddio eich cynilion ac asedau eraill i dalu i lawr dyledion. Mae arbedion tynnu'n ôl o'r cyfrifon llog-isel i setlo'r benthyciadau llog uchel fel arfer yn gwneud synnwyr. Mae gwerthu car ail nid yn unig yn darparu arian parod ond hefyd yn lleihau yswiriant ac unrhyw gostau cynnal a chadw eraill. Chwilio am adnoddau ychwanegol o ffynonellau preifat a llywodraethol y gallech fod yn gymwys. Mae cymorth Llywodraeth yn cynnwys iawndal diweithdra, Cymorth i deuluoedd â phlant dibynnol (AFDC), stampiau bwyd, cymorth ynni sydd ar incwm isel, Medicaid, a nawdd cymdeithasol, gan gynnwys anabledd. Caiff adnoddau eraill ar gael o eglwysi a grwpiau cymunedol. Yn aml mae ffynonellau hyn wedi'u rhestru yn y Yellow Pages eich llyfr ffôn. Gael ar y ffordd i adferiad ariannol (Rhan I)


・ os gwelwch yn dda!! Rhannu am ddim!!

|

Rhannu


・ Get On The Road to Financial Recovery (Rhan I)

[Cyswllt i'r swydd hon (Cod HTML)]



[Trackback URL]