0 ឥណទាន

Credit After Bankruptcy – តើមានអ្វីដែលត្រូវរំពឹង

If you have recently filed bankruptcy, it won't be long before you are starting to ask yourself, "យល់ព្រម, now, what do I do when I need a loan? Where do I got to get approved? Can I get approved?" Here are some overall basics about getting any kind of credit after a bankruptcy. 2-3 Years after bankruptcy discharge is the magic number - Once you have filed bankruptcy, even the next day you can still get a car loan and possibly a mortgage loan. ប៉ុន្តែ, getting an unsecured loan lik...

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

Refinance Home Mortgage Loans With Poor CreditReduce Monthly Bills With A Refi Loan

Reducing consumer debts will ease anxiety and open the door for better rates on a home loan or mortgage. ជាអកុសល, becoming debt-free is a long process, and it may take several years to achieve this goal. ប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់ផ្ទះមួយ, refinancing your existing mortgage even with poor credit may present extra cash to payoff high interest credit cards. What Does it Mean to Refinance a Home Mortgage? Refinancing a home loan is an everyday practice. There are several reasons ...

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

Five Ways To Improve Your FICO Credit Score, Get Lower California Mortgage Rate.

Improve your credit score to receive a lower California home mortgage loan rate. Use these five simple ways to increase FICO credit score.

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

4 Steps to Creating Good Credit

Establishing good credit habits and therefore a good credit rating will improve your credit worthiness. This will be reflected in potential lenders offering you substantially lower interest rates and better deals on credit offers.

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

សេចក្តីពិតអំពី 10 អភូត្ដពិន្ទុឥណទាន

ពិន្ទុឥណទានគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដល់ទាំងអ្នកខ្ចីនិងអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះ. នៅក្នុងវិធីដូចគ្នាដែលបានធ្វើល្អប្រសើរជាងមុននៅក្នុងការងារ, កីឡាឬនៅសាលាផលិតផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដ, ដូចគ្នានេះដែរគឺជាការពិតជាមួយនឹងពិន្ទុឥណទាន.

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកសាងចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានរឹងពីដំបូង

ការកសាងចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានរឹងពីដំបូងមិនពិបាកដូចជាការមួយប្រហែលជាគិតថា. ការពិតនោះគឺថាអ្នកអាចបង្កើតពិន្ទុឥណទានសមរម្យក្នុងនាមជាតិចតួចដូចជា 3 ខែនិងមានចំណាត់ថ្នាក់រឹងមាំនៅជុំវិញ 12 សញ្ញាខែ. ពីចំណុចនោះ, ប្រសិនបើអ្នករក្សាបាននូវទម្លាប់នៃការខ្ចីប្រាក់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ, អ្នកអាចមានចំណាត់ថ្នាក់គ្មានកំហុសសម្រាប់នៅសល់នៃជីវិតរបស់អ្នក.

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

កាតឥណទានសម្រាប់អ្នកដែលមានឥណទានអាក្រក់ណាស់

កាតឥណទានសម្រាប់អ្នកដែលមានឥណទានអាក្រក់ខ្លាំងណាស់គឺមានជំនឿមិនត្រឹមត្រូវមួយដែលមិនមានទៀតទេ. ជំរុញភាគច្រើនដោយជាងការចំណាយ, ឥណទានអាក្រក់កំពុងកើនឡើងនៅទូទាំងប្រទេស. ការអង្កេតថ្មីមួយបានបង្ហាញថាជិត 1 ក្នុងចំណោម 7 ជនជាតិអាមេរិកមានដូចខាងក្រោម 600 ពិន្ទុឥណទាន.

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

ហេតុអ្វីបានជាកាតឥណទានគឺជាការល្អ

សម្រាប់ឆ្នាំ, ប្រាជ្ញាហិរញ្ញវត្ថុធម្មតាគឺ "កាតឥណទានគឺអាក្រក់។" យើងត្រូវបានគេប្រាប់ថាការកាត់បន្ថយការឡើងកាតឥណទានរបស់យើងជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីរំដោះខ្លួនយើងចេញពីភាពជាខ្ញុំបម្រើដែលមានកិច្ចសន្យាបំណុលជិះ. មនុស្សដែលត្រូវការដើម្បី "រស់នៅក្នុងមធ្យោបាយរបស់ខ្លួន," ហើយប្រសិនបើកាតឥណទានត្រូវបានគេដែលមិនធ្លាប់មាននឹងត្រូវបានប្រើ, វា​គួរតែ "តែនៅក្នុងករណីនៃការសង្គ្រោះបន្ទាន់មួយ។"

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

The Working Of A Credit Card

Ever wondered how this amazing piece of plastic gives you the power to purchase products from various stores right from a shoe to your grocery to a refrigerator?

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

តើអ្នកមានកាតឥណទានច្រើនពេក?

How many credit cards do you have? If you are like most people it is probably too many. We've all been lured in by the siren call of better rates, special perks and rewards, or lower fees so that most Americans carry between five and 10 កាត​ឥណទាន. The problem is not so much that new credit card offers are so attractive but rather that we do not stop to evaluate which cards we no longer need after opening a new account. Carrying too many credit cards can wreak havoc w...

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

អ្នកកំពុងត្រូវបានបង្ខំឱ្យធ្វើឱ្យការចំណាយខ្ពស់ជាង

Consumers already burdened by higher energy costs are being saddled with another drain on their finances : higher minimum credit card payments. The higher minimum credit card payments are the result of January 2003 guidelines issued by the Federal Reserve, the Federal Deposit Insurance Corp., the Office of the Comptroller of the Currency and the Office of Thrift Supervision. The Office of the Comptroller of the Currency, or OCC, regulates national banks and is concerned t...

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

How You Trap Into Credit Card Debt

These days credit card or plastic money is very popular and used extensively. It is indeed of great utility if used in a calculative manner, but it is also the main cause that leads many people trap into credit card debt. Let see how it happen to most of people.

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន – តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយប្រចាំខែរបស់អ្នក

Everyone has fixed expenses which are the basic of needs for our daily living. There is no way to eliminate the fixed expenses but with some innovative budgeting, you could save some good money. Get some ideas from this article.

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

Discover Credit Cards: A Look At The Top 3

Although Visa and MasterCard might be the forerunners of the credit card industry, Discover card has been increasing in popularity over the last decade or so. Except for student credit cards, most Discover cards have a comparatively low APR, and they never have an annual fee. They have also been commended for customer service and for fraud prevention. ជាមួយនឹងជាង 50 million cardholders and more than 4 million merchant locations, Discover is proving their critics wrong. Whe...

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

វិធីប្រាំយ៉ាងពង្រឹងឥណទានសិស្សអាចរក្សាទុកលុយរបស់អ្នក

The total amount of household debt in the US last year was more than 100% of disposable income. Rising education costs have created a vicious cycle for today's graduating students. The average college student carries a whopping 6 credit cards with a total balance over $2100. Consolidating your student loans can help to save you money.

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

Zero Down

Zero down? Can you really get into real estate investing without any money? You can if you understand a few basic principles.

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

Don’t Trap Into A Credit Card Debt, It Too Costly!

While swiping the credit card is a very effective way to pay without using any type of paper money, it has led many people into a debt trap. Read this article to find out how much your credit cards actually cost you.

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

Credit Unions Help Make Homes More Affordable

For first-time buyers of modest means, the goal of home ownership is more difficult to attain today. But a new initiative spearheaded by the nation's credit unions is helping more people qualify for home loans.

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

Your Credit Card Payment Is Rising: ព្រមាន & ‧; & គន្លឹះ

Summary: Did you know your minimum credit card payment is rising? A new government program working to get Americans out of credit card debt is pushing credit card issuers to raise minimum monthly payments. Will you be able to make the higher monthly payment? Here are some tips for getting by. If you're an American, your minimum monthly credit card payment may soon be doubling. If you're only paying the minimums now, you'll have to be careful to adjust your budgeting to pay...

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

What do the teen credit card debt statistics tell?

What do the teen credit card debt statistics tell?

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

នេះ $10,000 ការប្រកួតកាតឥណទាន

Thinking about conquering your mountain of debt but too scared even to give your debt much thought? Read this real-world scenario of how one person erased $10,000 of credit card debt within a few years.

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

Come and get itYour Federal Tax Credits

U.S នេះ. Federal Government has created a large number of tax credits, and some tax deductions for homeowners, hybrid and alternative car purchases, and business owners. នេះ 2005 bill can provide thousands of dollars in tax credits.

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

Getting A Tax Break With Your Hybrid Vehicle

Buying a hybrid car gives the phrase go green a whole new meaning. Not only is it good for the environment, its also good for your pocket book. Check out the tax benefits of hybrid vehicles for yourself. The government has decided that encouraging drivers to do their part to protect the environment could be better enhanced by offering tax incentives. ដូច្នេះ 2006 sees a variety of incentives from tax credits to tax deductions. But before you get too excited, be sure you ...

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

Powering Down Debt

Along with the lowest savings rate in the industrial world, the United States had the highest consumption rate.

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

Consolidating your debt

Debt consolidation is important especially when you owe lots of loans and debts to different creditors.

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

ហិរញ្ញវត្ថុកម្ចីទិញផ្ទះខាងក្រោម 500 FICO

If you have been turned down for a mortgage refinance, especially a cash out or debt consolidation refinance, because your lender says your credit score is under 500, there are a variety of new options and strategies available which can help you get the cash you need now to pay off your credit card debts, collection accounts, and other derogatory or poor credit accounts and improve your FICO credit score to the point where you can qualify for a low interest, fixed rate loan. ...

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

ការវិនិយោគអចលនទ្រព្យ 101 ការយល់ដឹងពីប្រភេទផ្សេងគ្នានៃស្ថាប័នផ្តល់ប្រាក់កម្ចី

The changes in financing options available for residential investment properties over the last 5 years are staggering. Lenders have relaxed the credit and income guidelines for qualification that formerly deterred many would-be investors from entering the real estate. លើស​ពី​នេះ​ទៀត, the down payment requirement has been eliminated for borrowers who qualify. This article surveys the landscape for lenders offering residential investment financing products.

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

Does credit card consolidation actually lower the rate of interest?

Credit card consolidation is a way of overcoming your outstanding debts by paying lower interest rates than what you were actually paying.

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

Beat the Credit Card Blues: 5 Super Strategies For Breaking Dangerous Spending Habits

Are you tired of being in debt due to overcharging your credit cards? Are you tired of struggling and suffering the consequences? Want to do things differently? Try putting your debt on a diet with these 5 super strategies.

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

ដំណោះស្រាយបំណុល – សូមពិចារណាជម្រើស

People get into debt for many different reasons, this could include job loss, divorce, over commitment on spending or even a new baby, whatever the reason, there are various solutions available to resolve a debt problem.

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

How to Pay off Your Debt With Debt-snowball Method

Nearly every financial adviser always advises that debts should be paid off in a particular order: from highest interest rate to lowest interest rate. While this method makes sense from a mathematical point of view, it makes less sense from a psychological point of view. Read this article to discover an alternative method.

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

An Easy Way To Eliminate Your Credit Card Debt

There are millions of Americans out there who have paid off heavy credit card debt, and you may be one of them. To get rid of credit card debt, it won't be enough, ទោះជាយ៉ាងណា, to just make minimum monthly payments. Do you know that you just need to do a little more than just paying the minimum monthly payments; you can save thousand of interests and shorten many in years in settling your credit card debt.

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

ការយល់ដឹងអំពីពិន្ទុនិងជួសជុលឥណទាន

If you are applying for a mortgage, you're going to have to deal with credit scores. Here's a primer on credit scores and methods for improving them.

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

Earn Extra Income; Start Distributing Credit Cards Yourself

Become a Credit Card Distributor Mastercard International is targeting a 40 per cent growth for the financial year 2004-05. At present, it has 7 million debit cards and 5 million credit cards. ... People will always need credit cards; it seems the average person has about 4 cards in his pocket, a card for gas, a card for a major department store, a card for groceries, a card for jewelry, and a couple of cards as spares just in case cash is needed and in short supply. ...

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

Best Credit Card After BankruptcyHow To Find One

Finding the best credit card after bankruptcy is not that difficult, if you know where to look and what to look for. Lets start by talking about secured and unsecured credit cards. When it comes to applying for a credit card after bankruptcy one question that a lot of people seem to have is: Should I apply for a secured credit card or unsecured credit card? In case you dont know the difference, a secured credit card is secured by a special savings account you estab...

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

សម្រង់ប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះនិងអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់វា

Understanding how your past financial transactions affect your future.

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group

គុណភាពការដាក់បញ្ចាំនាំទៅរកនធឺណិត

If you are a loan officer or mortgage broker on the market for internet mortgage leads. Sometimes it may be better to go after quality leads, as opposed to buying your leads in quantity.

Read more...

Posted by: ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group0 ឥណទាន
ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន & Financial + Banking Global Articles WebSite.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group
GVMG - Publication Country List : Let's share the article with you around the World Wide Web

Afghanistan | Africa | Albania | Algeria | Andorra | Angola | Antigua and Barbuda | Arab | Argentina | Armenia | Australia | Austria | Azerbaijan | Bahamas | Bahrain | Bangladesh | Barbados | Belarus | Belgium | Belize | Benin | Bhutan | Bolivia | Bosnia and Herzegovina | Botswana | Brazil | Bulgaria | Burkina Faso | Burundi | Cambodia | Cameroon | ប្រទេសកាណាដា | Cape Verde | Chad | Chile | China | Colombia | Comoros | Congo | Costa Rica | Croatia | Cuba | Cyprus | Czech | Czech Republic | Darussalam | Denmark | Djibouti | Dominican | Dominican Republic | East Timor | Ecuador | Egypt | El Salvador | Eritrea | Estonia | Ethiopia | Fiji | Finland | France | Gabon | Gambia | ហ្សកហ្ស៊ី | Germany | Ghana | ប្រទេសអង់គ្លេសយ៉ាងខ្លាំង | ប្រទេសអង់គ្លេសយ៉ាងខ្លាំង(UK) | Greece | Grenada | Guatemala | Guinea | Guinea-Bissau | Guyana | Haiti | Honduras | Hong Kong | Hungary | Iceland | India | Indonesia | អ៊ីរ៉ង់ | Iraq | Ireland | Israel | Italy | Ivory Coast | Jamaica | Japan | Jordan | Kazakhstan | Kenya | Kiribati | Kosovo | Kuwait | Kyrgyzstan | Laos | Latvia | Lebanon | Lesotho | Liberia | Libya | Liechtenstein | Lithuania | Luxembourg | Macao | Macedonia | Madagascar | Malawi | Malaysia | Maldives | Mali | Malta | Marshall | Martinique | Mauritania | Mauritius | Mexico | Micronesia | Moldova | Monaco | Mongolia | Montenegro | Morocco | Mozambique | Myanmar | Namibia | Nauru | Nepal | Netherlands | Neves Augusto Nevis | នូវែលហ្សេឡង់ | Nicaragua | Niger | Nigeria | North Korea | Northern Ireland | Northern Ireland(UK) | Norway | Oman | Pakistan | Palau | Palestinian Territory | Panama | Papua New Guinea | Paraguay | Peru | Philippines | Poland | Portugal | Puerto Rico | Qatar | Reunion | Romania | Russia | Rwanda | Saint Lucia | Samoa | San Marino | Sao Tome and Principe | Saudi Arabia | Senegal | Serbia | Seychelles | Sierra Leone | Singapore | Slovakia | Slovenia | Solomon | Somalia | South Africa | South Korea | Spain | Sri Lanka | Sudan | Suriname | Swaziland | Sweden | Switzerland | Syrian Arab | Taiwan | Tajikistan | Tanzania | Thailand | Togo | Tonga | Trinidad and Tobago | Tunisia | Turkey | តូមិននីស្ថាន | Tuvalu | U.S.A | Uganda | UK | Ukraine | United Arab Emirates | United Kingdom | United States | United States(U.S.A) | Uruguay | Uzbekistan | Vanuatu | Vatican | Venezuela | Venezuelan Bolivar | Vietnam | Vincent | Yemen | Zambia | Zimbabwe | GDI | Global Domains International, Inc បាន. | GDI SignUp Language Manual - GDI Account Setup Language Guide | Freedom.WS | WEBSITE.WS | .WS Domain | .WS Domain Affiliate | Dot-ws bubble | Dot-com bubble | Dot-ws boom | Dot-com boom | Income for Life | GDI Earth WebSite | Global Earth WebSite | Global Articles WebSite |

クレカ 付帯保険