නරක ක්රෙඩිට්? ඔබ තවමත් ක්රෙඩිට් කාඩ් සඳහා සුදුසුකම් වා!

100X ලීවරය හෝ ආන්තිකය දී විකිපීඩියා වෙළඳාමට ආකාරය

ඔබ BITMEX සමඟ හොඳ සල්ලි හොයාගන්නේ කොහොමද?


100Leverage ×!! Cryptocurrency FX ගිණුම Set Up


අපි එයට මුහුණ දෙමු: එතරම් ලෙහෙසි දෙයක් සමාජයේ බොහෝ දේ විකිණීමට හා මිලදී ගැනීමට ඔබ හුදෙක් බොහෝ ගනුදෙනු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ක්රෙඩිට් කාඩ් ලබා ගත හැකි විය යුතුය. ෂුවර්, ඔබ බොහෝ දේවල් සඳහා මුදල් ගෙවීමට හැකි, නමුත් කෙසේද පහසු [හෝ ආරක්ෂිත] එය බිල්පත් ක WAD පමණ ගෙන ඇත? ඔබට මුදල් නැති නම්, එය සදහටම නැති වේ. නොවන බව කුඩා ප්ලාස්ටික් උපකරණයක් ලෙස ක්රෙඩිට් කාඩ් සමඟ එතරම් පහසුවෙන් ප්රතිස්ථාපනය කළ හැක. ඔබ නරක ණය ඇති නම්, ඔබ කරන්නේ කුමක් ද?? ඔබ ක්රෙඩිට් කාඩ් ලබා සිට අගුලු දමා ඇත? Happily, the answer is a resounding no. You have some options that can help put a new credit card in your wallet, bad credit or not. නරක ක්රෙඩිට්: What It Is Before we take a look at applying for a bad credit credit card, lets examine some things that could cause you to have a bad credit rating: — Late payments on car loans, කුලී, උකස්, බිල්පත්, ආදිය. — Medical bills you cannot afford to pay. — Legal judgment against you including: child support, lawsuit, ආදිය. — Loss of job, big reduction of income. Any one of these things can harm your credit rating, making it more difficult, but not impossible, for you to get a credit card. නරක ක්රෙඩිට් ක්රෙඩිට් කාඩ්: What The Offers Are If you apply for a bad credit credit card, please know that the consumer requirements are different than for those cards for people with good credit. තවමත්, a bad credit credit card can be a good idea to help you build your credit rating back up; it wont improve overnight, but it can improve with your disciplined repayment plan. Here are some things you must know about a bad credit credit card: Your APR will be higher. Some offer low APRs for the introductory rate, while other cards will offer a variable rate. සමස්ත, the APR will be higher. Default rate. If you are late with payments, you may find yourself paying a much higher default rate. වාර්ෂික ගාස්තුව. Expect to pay an annual fee as high as $100 per card, less if it is for a secured card. වෙනත් ගාස්තු. Depending on the card you select, you can be charged an account set up fee, program fee, annual fee, and a participation fee. When shopping for a bad credit credit card, only commit to getting one that fits your budget. Between the fees and the higher APR, you could find yourself with a card that doesnt work with you. තවමත්, by using a bad credit credit card, you can reestablish your credit if you use the card and pay it down quickly and on time. නරක ක්රෙඩිට්? ඔබ තවමත් ක්රෙඩිට් කාඩ් සඳහා සුදුසුකම් වා!


· කරුණාකර!! මෙම දැන්වීම නිදහස්!!

|

බෙදාගන්න


・ Bad Credit? ඔබ තවමත් ක්රෙඩිට් කාඩ් සඳහා සුදුසුකම් වා!

[මෙම තනතුර සඳහා සබැඳියක් (HTML කේත)][URL එක තොරතුරු යෙදිය]